Maia Stefana Oprea


Leave a comment

Matei Brâncoveanu Award for Visual Arts 2017/ Premiul Matei Brâncoveanu pentru Arte Vizuale 2017

[EN ] The Alexandrion Foundation had the generosity to offer me the Matei Brâncoveanu Award for Visual Arts 2017, a prize that has a very special significance for my artistic work.

Master Ștefan Râmniceanu honoured me deeply with his words on this occasion:

art critic and curator Raluca Băloiu, artist Ștefan Râmniceanu (center) , Maia Ștefana Oprea (right)

This year, the jury, of which I had the honor to be a part of, has nominated as winner of this award a remarkable young artist – Maia Ştefana Oprea, who already has an exceptional record, countless international and national exhibitions, many awards, scholarships and at the same time, the fact that she is already present in the collections of the great museums of the world gives her a personal prestige that contributes to the assessement of the Romanian plastic art. She is accompanied by curator Raluca Băloiu and is represented by the Annart gallery.

I will try to tell you two three thoughts I have regarding the work of this exceptional young woman. The artist defines the semantics of her own symbolic alphabet. Thus, the “zăerc” represents the imaginary, the “trigâ” is the trajectory – a term used by the [Larbaa] nomads in the Algerian Sahara, “transmography” and “stacking”. For Maia Oprea a work is not an end in itself. It becomes a permanent path, that of the nomadic spirit and its need for ‘trigâ’. Her queries do not expect an answer.

The ultimate goal is that the world she proposes is continued through others in the form of future mythologies. Heidegger said that man is not himself, he is a project – a perpetual state of becoming. The artist refers to our collective memory. Like packing the time to stack it in her personal archive. Her existence gets the configuration of an archaeological site deep in which Maia seeks her own past, extracting from it the substance stunned in time in order to recycle it and translate it into a new alchemy of the zăercs. She reinvents herself. Is it not so as to emphasize this conclusion that she has come to feel the urgent need to be part of the work itself, as in a multiplication process of self? The In-Trigâ bookcase, located in this millenary interval that separates the myth of the library from Nineveh, from the contemporary library of a Boltanski or Anselm Keifer, becomes the artist’s second cover that contains the melancholy gesture of time-finding. The autobiography of this solitary and lucid artist is stacked between the desert sunburned tablets. In their layers we find the secret maps that reveal the eternal nomad’s periplus in search of the miracle of art and its own identity. I wish you great success in life and art, Maia!

discourse of Ștefan Râmniceanu at the Matei Brâncoveanu Prize Gala 2017

[RO] Fundația Alexandrion a avut generozitatea de a-mi oferi premiul Matei Brâncoveanu pentru arte vizuale 2017, premiu ce are o semnificație foarte specială pentru activitatea mea artistică. 

primirea premiului Matei Brâncoveanu pentru arte vizuale 2017

Maestrul Ștefan Râmniceanu m-a onorat prin cuvintele sale la oferirea premiului :

Anul acesta, juriul, din care am avut onoarea să fac parte, a desemnat câștigătoarea acestui premiu, o artistă tânără remarcabilă – Maia Ștefana Oprea, care are deja un palmares excepțional, nenumărate expoziții internaționale, naționale, foarte multe premii, burse și în același timp, faptul că este deja prezentă în colecțiile marilor muzee ale lumii îi conferă un prestigiu personal ce contribuie la impunerea artei plastice românești.Este acompaniată de curatoarea Raluca Băloiu și este reprezentată de galeria Annart. 

Am să încerc să vă comunic doua trei gânduri pe care le am în raport cu opera acestei tinere excepționale.Artista își definește semantica propriului alfabet simbolic. Astfel“zăerc-ul”reprezintă imaginarul, “triga”este traiectul – un termen folosit de nomazii [Larbaa] din Sahara algeriană, “transmografia”și “stivuirea”.

Pentru Maia Oprea o lucrare nu reprezintă o finalitate în sine. Ea devine un parcurs permanent, cel al spiritului nomad și al nevoii sale de trigâ. Interogările sale nu așteaptă un răspuns. Finalitatea urmărită este ca lumea pe care ne-o propune să se continue prin ceilalți sub forma unor mitologii viitoare. Heidegger spunea că omul nu este el însuși, el este proiect – o stare perpetuă de devenire. Artista face referire la memoria noastră colectivă. Ca și cum ar împacheta timpul pentru a-l stivui în arhiva personală. Existența sa capăta configurația unui sit arheologic în adâncul căruia Maia își caută propriul trecut, extrăgând din el substanța încremenită în timp pentru a o recicla și a o translata în noua alchimie azercșilor. Se reinventează. Oare nu pentru a sublinia această concluzie la care a ajuns ea simte nevoia imperioasă de a face parte chiar fizic din lucrare, ca într-un proces de multiplicare a sinelui? Biblioteca In-trigâ, situată în acest interval milenar care desparte mitul bibliotecii de la Ninive, de biblioteca contemporană a unui Boltanski sau Anselm Keifer, devine al doilea înveliș al artistei ce conține gestul melancolic al regăsirii timpului. Autobiografia acestei artiste solitare și lucide se află stivuită între tăblițele arse de soarele deșertului. În straturile lor găsim săpate hărțile secrete care ne dezvăluie periplul eternului nomad în căutarea miracolului artei și a propriei identități. Îți doresc foarte mult succes în viață și în artă, Maia!

discursul lui Ștefan Râmniceanu la Gala Premiilor Matei Brâncoveanu 2017

Advertisements


Leave a comment

Biennial of bibliophile book and object-book / Bienala de carte bibliofilă și carte-obiect

[EN]        The ‘In-Trigâ Bookcase I’, started in 2015, was awarded a mention in January 2018 at the first edition of the Bibliophile Book and Object Book Biennial, which took place at the National Literature Museum of Bucharest.

wp_20180115_14_55_00_pro

The National Museum of Romanian Literature, in partnership with the Ministry of Culture and National Identity, the Romanian Academy Library, the Union of Fine Artists in Romania, Romfilatelia and the National Defense College Foundation organized in 2018 the Bibliophilic and Book-Object Book Biennial, 1st edition. The double opening took place on the National Culture Day, Monday, January 15, 2018, having invited Mircea Dumitrescu (visual artist) and Pavel Şuşară (art critic); amphitrians: Ioan Cristescu, Director of the Romanian National Literary Museum; curators: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Şuşară; project coordinators: Dalina Bădescu

The theme selected for the first edition of the Biennial was the theme that gave coherence to the entire cultural year, Unity, thus enrolling among the projects that aim to bring to the attention of the general public the national cultural values ​​by presenting them through an interdisciplinary and multidisciplinary discourse .

wp_20180115_14_29_08_pro

[RO]          ‘ Biblioteca In-Trigâ I ‘, începută în 2015, a fost premiată în ianuarie 2018 cu mențiune în cadrul primei ediții a Bienalei de carte bibliofilă și carte-obiect.

Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Biblioteca Academiei Române, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Romfilatelia și Fundația Colegiului Național de Apărare au organizat în 2018 Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, ediția I.

Dublul vernisaj a avut loc de Ziua Culturii Naționale, luni, 15 ianuarie 2018, avându-i ca invitați pe Mircia Dumitrescu (artist vizual) și Pavel Șușară (critic de artă); amfitrioni: Ioan Cristescu, Director al Muzeului Național al Literaturii Române; curatori: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Șușară; coordonatori de proiect: Dalina Bădescu

 Tema selectată pentru prima ediție a Bienalei a fost chiar tema care oferă coerență întregului an cultural, Unitate, înscriindu-se astfel printre proiectele care își propun să aducă în atenția publicului larg valorile culturale naționale, prin prezentarea lor prin intermediul unui discurs inter- și multidisciplinar. 


1 Comment

STACKING/ STIVUIRE @ Annart Gallery 2016

[EN] Following the receipt of the AnnArt Prize that the AnnArt Foundation offers to young artists, starting from 2011, in September 2016 took place the exhibition STACKING, curated by Raluca Băloiu, which comprised a series of works, from painting to the installation-object – created over the years 2015, 2016. The viewer meets with a complex network of pieces of an unusual archive, composed of objects built on media such as canvas, cardboard and tablets; By the composition of the latter (recycled paper, vegetable dust and ashes) the artist Maia Ştefana Oprea defines the approach of recovering a flow of personal life, with openness to the collective horizon, interconnected and impermanent.

————————————————————————————————————————————————————-[RO] Ca urmare a primirii Premiului AnnArt pe care Fundaţia AnnArt îl oferă tinerilor artişti, cu începere din 2011, în luna septembrie 2016 a avut loc expoziția Stivuire, curatoriată de Raluca Băloiu, care a cuprins o serie de lucrări, de la pictură la instalaţie-obiect – create pe parcursul anilor 2015, 2016. Privitorul se întâlneşte cu o reţea complexă de piese ale unei arhive insolite, compuse din obiecte construite pe suporturi precum pânză, carton şi tăbliţe; prin compoziţia acestora din urmă (hârtie reciclată, praf vegetal şi cenuşă) artista Maia Ștefana Oprea îşi defineşte abordarea recuperării unui flux al vieţii personale, cu deschidere către orizontul colectiv, interconectat şi impermanent. 

poze mp 1

expozitie maia (16)

signing – at the opening of Stacking exhibition, September 2016 at Annart Gallery

poze mp 2

signature on the wall of Annart Gallery

maiaverni (25 of 78)

opening of Stacking exhibition at Annart Gallery, artist Maia Ștefana Oprea (left), Gabriela Massaci (center), curator Raluca Băloiu (right)

Continue reading


2 Comments

Artmajeur SILVER Award

artmajeur

Horray my website passed the ArtMajeur SILVER Award !  http://www.artmajeur.com/maiastefana