Maia Stefana Oprea


Leave a comment

Biennial of bibliophile book and object-book / Bienala de carte bibliofilă și carte-obiect

[EN]        The ‘In-Trigâ Bookcase I’, started in 2015, was awarded a mention in January 2018 at the first edition of the Bibliophile Book and Object Book Biennial, which took place at the National Literature Museum of Bucharest.

wp_20180115_14_55_00_pro

The National Museum of Romanian Literature, in partnership with the Ministry of Culture and National Identity, the Romanian Academy Library, the Union of Fine Artists in Romania, Romfilatelia and the National Defense College Foundation organized in 2018 the Bibliophilic and Book-Object Book Biennial, 1st edition. The double opening took place on the National Culture Day, Monday, January 15, 2018, having invited Mircea Dumitrescu (visual artist) and Pavel Şuşară (art critic); amphitrians: Ioan Cristescu, Director of the Romanian National Literary Museum; curators: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Şuşară; project coordinators: Dalina Bădescu

The theme selected for the first edition of the Biennial was the theme that gave coherence to the entire cultural year, Unity, thus enrolling among the projects that aim to bring to the attention of the general public the national cultural values ​​by presenting them through an interdisciplinary and multidisciplinary discourse .

wp_20180115_14_29_08_pro

[RO]          ‘ Biblioteca In-Trigâ I ‘, începută în 2015, a fost premiată în ianuarie 2018 cu mențiune în cadrul primei ediții a Bienalei de carte bibliofilă și carte-obiect.

Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Biblioteca Academiei Române, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Romfilatelia și Fundația Colegiului Național de Apărare au organizat în 2018 Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, ediția I.

Dublul vernisaj a avut loc de Ziua Culturii Naționale, luni, 15 ianuarie 2018, avându-i ca invitați pe Mircia Dumitrescu (artist vizual) și Pavel Șușară (critic de artă); amfitrioni: Ioan Cristescu, Director al Muzeului Național al Literaturii Române; curatori: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Șușară; coordonatori de proiect: Dalina Bădescu

 Tema selectată pentru prima ediție a Bienalei a fost chiar tema care oferă coerență întregului an cultural, Unitate, înscriindu-se astfel printre proiectele care își propun să aducă în atenția publicului larg valorile culturale naționale, prin prezentarea lor prin intermediul unui discurs inter- și multidisciplinar. 


Leave a comment

LOCUS NEMINIS I

[EN] The forests were in fact commonly referred to as the locus neminis, or “place of no one”*. Locus Neminis revives the theme of the forest as an itinerary and an absolute ideal, as an adventure in the unknown and lost paradise, as a return to the origins and nucleus of humanity, as a place of mystery and human aspirations.

What does one see vertically or laterally in a dense forest ? [To look at a tree and see not the leaves, but the space between]. The mute closure of foliage. The boundless oblivion of the dormant mind. A sudden illumination of nothingness. How to picture the sky to oneself in the aspect of a huge animated body: a body not seen but imagined as there beyond the treetops. (based on a citation from *Robert Pogue Harrison “Forests – The Shadows of Civilisation”, pag. 4)

By an internal industry and expansion, our body renews. The snake casts its slough, the caterpillar its wormy coat. The loon retires to solitary ponds to spend it. Our moulting season,[ like that of the animals] must be a crisis in our lives. [In search of a new body] (based on a citation from Henry David Thoreau, Walden – Economy, pg. 22)

The paintings Delirium / Pleasure and Flow of Zăercs are made over my older paintings. It is a recurrence in my artistic path  to paint over compositions that have been wrapped and finished in the past, transforming and destroying at the same time.

finisaj27


[RO] Pădurile erau numite în mod obișnuit locus neminis, sau “locul nimănui”*.

“Locus Neminis” reia tema pădurii ca itinerariu și ideal absolut, ca aventură în necunoscut și paradis pierdut, ca întoarcere la origini și nucleu al umanității, ca lăcaș al misterului și al aspirațiilor umane.

Ce se vede privind în sus sau în jur într-o pădure densă? [Să te uiți la un copac și să vezi nu frunzele, ci spațiul dintre ele] Închiderea mută a frunzișului. Uitarea necuprinsă a minții latente. O iluminare bruscă a nimicului. Cum să imaginezi cerul pentru tine însuți, sub aspectul unui corp uriaș animat: un corp nevăzut, dar imaginat ca acolo dincolo de vârfurile copacilor.   (apud din *Robert Pogue Harrison “Pădurile – Umbrele civilizației”- pag. 4)

Printr-o lucrare internă și o expansiune, corpul se înnoiește. Șarpele își desprinde pielea, omida iese din stratul său de vierme. Cufundarul se retrage în iazuri solitare. Perioada noastră de năpârlire [ca şi cea a animalelor] ar trebui să fie o criză în viața noastră. [În căutarea unui nou corp].  ( apud din  Henry David Thoreau, “Walden” –pag. 22)

Picturile Delir / Plăcere și Flux de zercși sunt realizate peste picturi mai vechi ale mele. Este o recurență în parcursul meu artistic să pictez peste compoziții închegate și terminate în trecut, transformând și distrugând totodată.

 


Leave a comment

Tablets/ Tăblițe

[ EN]  IN-TRIGÂ BOOKCASE. Tablets are created and organised according to several themes that correspond to the words of my personal dictionary: PAPER, LINE, DEATH, STONE, SKIN, REALITY, SENSATION, DUST.

TABLETS are hieroglyphs of my studio life / mental structures that oscillate between book and paintings / tool-containers. A tablet can be viewed, read, touched, smelled, and involving the viewer’s body. The tablets have two sides: image (sketch / photo) and quote (writing / photo). Several tablets are organized into bookcase bodies and correspond to the structure of the Big Trigâ Dictionary. A tablet involves: stirr-ing, sift-ing, stor-ing, preserv-ing, prim-ing, lock-ing, stack-ing, sand-ing, transferr-ing, cutt-ing, wett-ing, dry-ing , us-ing. On the one hand, I selected and cut my old artistic sketches, which I transferred to the tablet support, and on the other I proceeded by a similar selection and adjustment, respectively, of the quotations extracted from past and present.

Below are some of the over eighty tablets that make up the installation

maia-stefana-oprea-lm_0031

sketch for a future ‘skin’ tablet


[RO]  BIBLIOTECA IN-TRIG . Tăblițele sunt create și organizate în funcție de mai multe tematici ce corespund cuvintelor dicționarului personal: HÂRTIE, LINIE, MOARTE, PIATRĂ, PIELE, REALITATE, SENZAȚIE, ȚĂRÂNĂ.

           TĂBLIȚELE sunt hieroglife ale vieții de atelier / structuri mentale care oscilează între carte și pictură / unealtă-container. O tăbliță poate fi privită, citită, pipăită, mirosită și implică corpul privitorului. Tăblițele au două fețe: imagine (schiță / foto) și citat (scris / foto). Mai multe tăblițe sunt organizate în corpuri de bibliotecă și corespund structurii Marelui Dicționar al Trigii. Tăblița implică: amesteca-re, cerne-re, chitui-re, conserva-re, grundui-re, lăcui-re, stivui-re, șmirghelui-re, transfera-re, tăie-re, uda-re, usca-re, uza-re. Pe de o parte am selecționat și tăiat vechile mele schițe plastice, pe care le-am transferat pe suportul tăbliței, iar pe de alta am procedat printr-o selecție și ajustare asemănătoare, respectiv a citatelor extrase cu din lecturile trecute și prezente.

Mai jos sunt o parte din cele peste optzeci de tăblițe din biblioteca In-Trigâ


Leave a comment

The Three Ages

Back in 2012 I realized my first big airbrush painting, “The Three Ages”

"The Three Ages I", airbrush and spray on canvas, 210 x 135 cm, 2012

“The Three Ages I”, airbrush and spray on canvas, 210 x 135 cm, 2012

Continue reading


Leave a comment

FLASH

Don’t move ! Flash !

“Flash” was intended as a purely abstract painting.

"Flash", mixed technique on hardboard, 78 x 119 cm, 2013

“Flash”, mixed technique on hardboard, 78 x 119 cm, 2013

Continue reading

A Rainy Afternoon

Leave a comment

When I lived in Alexandru Lahovari plaza (one of the old historical centers of Bucharest), I saw this landscape, this bestial skirmish of shadows and lights, an afternoon rain pattering across the rooftops.

It was somehow raining with sun that day, it was that kind of rain that awakens a huge metal excitation in the surrounding colours …

This gallery contains 3 photos

"COSMOS", mixed technique on canvas, 123 x 145 cm, 2009


Leave a comment

COSMOS

"COSMOS",  mixed technique on canvas, 123 x 145 cm, 2009

Product of a process of integration into the landscape, the artwork “Cosmos” was realised in several stages of physical transformation. Continue reading


Leave a comment

TODAY

                            ” Today” 

has its roots in the disgust caused by excessive intimacy with the self,  a self that doesn’t stand itself.

The desire to get to the surface of its depth results in some

“realities of live being, that are rebuild every moment, that connect one day to the other, throwing bridges over gaps, over amorphous states and irretrievable absences”

(Lucian Raicu, “Reflections of the Creative Spirit”).

The slightly shocking character (even for me) of these paintings does not seek to support the proclamations of Andre Breton, that

“beauty will be convulsive or will not be at all”,

 instead itseeks to portray those remains of personal seizures, which – not without surprise – we discover that we share with everyone else.

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

Ludus- THE AESTHETICS OF RISK

This slideshow requires JavaScript.

This artwork is also part of the LUDUS series of works (https://maiastefanaoprea.wordpress.com/2012/06/04/ludus/)

The title belongs to a book frighteningly bushy. The book can be seen, white and avid to puzzle its reader, on the top shelf. Otherwise, the entire expressionist deflagration is inspired by the famous cynical and hallucinating dystopia of Pascal Bruckner, the “Divine Child” and Simone de Beauvoir’s novel, “All Men are Mortal”.

The Aesthetics of Risk, acrylics on canvas, 140 x 90 cm, 2009, available for sale

In other words, the painting “Asthetics of Risk” is an artistic setting of acute impressions of reading. If you wish, it’s a compendium of image reviews, in which imposes  the echo still going through changes after reading, and not the critical verdict.


Leave a comment

Lines – TRAFFIC

TRAFFIC, mixed technique on canvas, 120 x 100 cm, 2011

For me, “Traffic” is like a contemporary carpet, seemingly woven at the loom of the crowded streets, in the infernal sound of the engines. But there is a draw back: make yourself as small as a Tin Soldier and imagine the congestion that’s seen at rush hour, with plastic eyes, on board of a toy helicopter.

Technical Note: there are sketches inserted on the back of the canvas, which has been cut for this specific purpose.